[Update]Cập nhật phiên bản webapp 1.0.1

[creditbird]Trong phiên bản này, chúng tôi đã thực hiện các cập nhật sau:

  • Cập nhật tính năng realtime bảng danh sách khoản vay mới trên hệ thống.
bảng danh sách khoản vay

Khi có khoản vay mới được tạo, danh sách sẽ tự động cập nhật mới

  • Tìm kiếm khoản vay theo số tiền vay

Người dùng chỉ cần nhập số tiền, hệ thống sẽ hiễn thị các món vay mới nhất theo số tiền

tìm kiếm khoản vay
  • Sửa lỗi timeout

Sửa lỗi đôi lúc mất kết nối.